Politika zasebnosti in piškotki

P O L I T I K A   Z A S E B N O S T I

 

Politika zasebnosti vsebuje informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvaja Obzorje, računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje d.o.o. ( v nadaljevanju »upravljavec«, »mi« ali »nas«). V njej najdete informacije o namenih obdelave, pravno podlago, vrstah osebnih podatkov, obdobju hrambe in vaših pravicah v zvezi z obdelavo.

Vabimo vas, da si politiko pozorno preberete.

Za osebni podatek se šteje vsaka informacija, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražena, ki ga lahko posredno ali neposredno identificira.

 

K d o   j e   u p r a v l j a v e c   o s e b n i h   p o d a t k o v ?

Upravljavec vaših osebnih podatkov je:

OBZORJE, računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje, d.o.o.,

Ljubljanska cesta 80, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija

e-mail: info@obzorje.si

Spletna stran: https://www.obzorje.si/

Kot upravljavec osebnih podatkov se zavezujemo k odgovorni, zakoniti in transparentni obdelavi in hrambi vaših osebnih podatkov.

Ta politika zasebnosti je namenjena:

 • Našim naročnikom,
 • Potencialnim naročnikom,
 • Uporabnikom naše spletne strani.

 

K a k o   p r i d o b i t e   m o j e   o s e b n e   p o d a t k e ?

Vaše osebne podatke pridobivamo neposredno od vas. Posredovanje osebnih podatkov je za vas obvezno le, kadar tako določa zakon. V preostalih primerih posredovanje osebnih podatkov ni obvezno, vendar pa v tem primeru obstaja možnost, da vam določenih storitev ne bomo mogli nuditi.

 

Kako poteka obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu?

Zbrane osebne podatke obdelujemo zgolj, kadar imamo za to primerno pravno podlago in določene zakonite namene (tj. razloge za obdelavo). Vedno skrbimo za to, da izberemo najmanjši možni obseg osebnih podatkov, ki ga potrebujemo za dosego posameznega namena. Uporabljamo različne pravne podlage in sicer pogodbeni odnos, zakon, zakoniti interes ali vašo jasno privolitev. V primeru, da ste podali privolitev za obdelavo osebnih podatkov, imate vedno možnost to privolitev preklicati.

Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno, da se izpolni namen, za katere smo jih zbrali. Po preteku roka hrambe osebne podatke izbrišemo oz. jih uničimo tako, da rekonstrukcija osebnih podatkov ni več mogoča.

Več podrobnejših informacij si lahko pogledate v spodnji tabeli.

 

Namen obdelave Kategorija osebnih podatkov Pravna podlaga Rok hrambe
Priprava ponudbe na podlagi vašega povpraševanja Ime in priimek zastopnika, naziv družbe, naslov sedeža družbe, elektronski naslov, telefonska številka, drugi podatki potrebni za pripravo ponudbe, vsebina povpraševanja Predpogodbeni odnos 6 mesecev po oddaji ponudbe
Opravljanje storitev Ime in priimek zastopnika (podpisnik pogodbe), naziv družbe, naslov sedeža družbe, elektronski naslov, telefonska številka, podatki potrebni za plačilo, ostali podatki potrebni za pripravo pogodbe Pogodbeni odnos 5 let po prenehanju pogodbe (podatki za plačilo se hranijo 10 let skladno z davčno zakonodajo)
Obveščanje in pošiljanje e-novic o novih prispevkih na blogu našim naročnikom Ime in priimek / naziv podjetja, elektronski naslov Zakon Do preklica
Obveščanje in pošiljanje e-novic o novih prispevkih na blogu drugim prejemnikom Ime in priimek, elektronski naslov Soglasje Do preklica
Izvajanje analiz za raziskovalne in statistične namene Osebni podatki so v anonimizirani obliki Zakoniti interes izvajanja analiz za vodenje statistike za lastne potrebe in izboljšavo ponujenih storitev

 

Do preklica
Uveljavitev naših pravic in drugih pravnih zahtevkov Obseg podatkov je odvisen od posameznega postopka Zakon Skladno z zakonodajo
Zakonske obveznosti Obseg podatkov je odvisen od posamične zakonske obveznosti Zakon Skladno z zakonodajo

 

 

A l i   p o š i l j a t e   m o j e   p o d a t k e   t r e t j i m   o s e b a m ?

Dostop do zbranih osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji). Podatke pa bomo posredovali tretjim osebam zgolj, kadar je to potrebno, da se doseže namen obdelave osebnih podatkov. S tretjimi osebami smo sklenili pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi zagotavljamo, da bo raven varstva osebnih podatkov enaka kot jo zagotavljamo v našem podjetju.

Tretje osebe, s katerimi delimo vaše osebne podatke:

 • Pogodbenim sodelavcem, ki nam zagotavljajo storitve (IT-storitve, spletno gostovanje),
 • Državni organi, kadar to zahteva zakonodaja ali izvajanje pogodbenih obveznosti (AJPES, Finančni upravi RS, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, drugim upravnim organom ali sodiščem).

Vaših osebnih podatkov ne izvažamo iz Evropskega gospodarskega prostora (EEA).

 

K a k o   v a r u j e t e   m o j e   o s e b n e   p o d a t k e ?

Za varstvo osebnih podatkov uporabljamo različne organizacijske in tehnične ukrepe, s katerimi zagotavljamo čim višji nivo varnosti osebnih podatkov in jih ščitimo pred izgubo, manipulacijo, uničenjem ali nepooblaščenimi posegi.

Osebne podatke hranimo v fizični in elektronski obliki. Temu primerno smo sprejeli različne ukrepe varovanja, ki vključujejo:

 • zaklepanje poslovnih prostorov;
 • omejitev dostopa do osebnih podatkov na pooblaščene osebe;
 • izobraževanje zaposlenih na temo varstva osebnih podatkov;
 • skrbna izbira in nadzor nad zunanjimi pogodbenimi obdelovalci;
 • redno posodabljanje strojne in programske opreme, kjer hranimo podatke;
 • redna izdelava varnostnih kopij, standardni požarni zid, uporaba zaščitnih gesel;
 • zbiranje minimalne količine osebnih podatkov.

Upravljalec bo v primeru ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov o vsaki takšni kršitvi brez odlašanja obvestil Informacijskega pooblaščenca, ki predstavlja pristojni nadzorni organ za Slovenijo.

V primeru, da pride do kršitve varstva podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pa vas bo upravljalec o takšnem dogodku nemudoma obvestil.

 

K a k š n e   s o   v a š e   p r a v i c e?

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • Pravica do dostopa osebnih podatkov: zahtevate lahko informacijo, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in informacijo o obdelavi, ki jo izvajamo.
 • Pravica do popravka osebnih podatkov: v kolikor bi prišlo do nepopolnih oz. netočnih podatkov, lahko zahtevate popravek.
 • Pravica do izpisa osebnih podatkov: zahtevate lahko, da osebne podatke posredujemo v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov: zahtevate lahko, da začasno omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, npr. za čas trajanja popravka osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas. V tem primeru bomo vaše osebne podatke začasno prenehali uporabljati, ne bomo pa jih izbrisali.
 • Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov: kadar vaše osebne podatke obdelujemo na pravni podlagi zakonitega interesa ali v primerih izvajanja tržne komunikacije (vključno z oblikovanjem profilov), imate pravico ugovarjati takšni obdelavi.
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov: zahtevate lahko izbris, pri čemer pa ne smemo izbrisati podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbenega odnosa (ki je še v veljavi) in podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakona, razen če je že potekel rok hrambe.
 • Pravica do preklica privolitve: kadar obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve, lahko privolitev kadarkoli prekličete. Preklic privolitve se izvede brez kakršnih koli negativnih posledic za vas. Obstaja pa možnost, da vam po preklicu določenih storitev ne bomo mogli nuditi.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: zahtevate lahko, da osebne podatke, ki jih obdelujemo o vas, posredujemo drugemu upravljalcu osebnih podatkov. To lahko izvedemo le, kadar je to tehnično izvedljivo.

Vse pravice lahko izvajate tako, da nam pišete na e-naslov info@obzorje.si z zadevo Varstvo osebnih podatkov.

V primeru, da prejmemo zahtevo za uveljavljanje pravice, iz katere pa ne moremo zanesljivo ugotoviti identitete posameznika, si pridržujemo pravico, da vas pozovemo na predložitev ustreznih osebnih podatkov, ki nam bodo omogočili zanesljivo identifikacijo. V primeru, da teh podatkov ne boste predložili, vaše zahteve ne bomo obravnavali.

V vseh ostalih primerih bomo na zahteve odgovorili v roku 30 dni od prejema, razen v primeru obsežnih zahtev, kjer bomo za pripravo odgovora potrebovali več časa. O podaljšanju roka vas bomo predhodno ustrezno obvestili.

Vse informacije, odgovori in ukrepi upravljavca glede uveljavljanja pravic in zahtevkov s področja varstva osebnih podatkov se zagotavljajo brezplačno. Kljub temu si pridržujemo pravico, da v primeru ko so zahtevki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljeni ali pretirani, zlasti ker se ponavljajo, od posameznika lahko zahtevamo razumne stroške.

V kolikor menite, da je pri upravljavcu prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki ga v Sloveniji predstavlja informacijski pooblaščenec.

 

Sprememba politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico do spremembe politike zasebnosti. Najnovejša verzija politike zasebnosti bo vedno objavljena na spletni strani: https://www.obzorje.si/

P O L I T I K A   P I Š K O T K O V

Obzorje, računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje d.o.o. (v nadaljevanju “Obzorje d.o.o.“ ali “mi“) na svoji spletni strani uporablja piškotke in podobne tehnologije, ki omogočajo pridobivanje podatkov.

Ta politika piškotkov vsebuje vse informacije o tem katere piškotke uporabljamo, za kaj jih uporabljamo in kako lahko sami urejate nastavitve piškotkov na naši spletni strani.

Za kakršnekoli dodatne informacije o uporabi piškotkov, smo vam na voljo na: info@obzorje.si

K a j   s o   p i š k o t k i?

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se ob obisku naše spletne strani shranijo na vašo napravo. Piškotki opravljajo različne funkcije, ki so podrobneje opredeljene spodaj. Piškotke lahko na vašo napravo naložimo mi ali pa piškotke naložijo tretje osebe.

Piškotke glede na funkcijo, ki jo opravljajo ločujemo na: nujne, funkcionalne, analitične in oglaševalske.

Glede na to kdo namesti piškotke na vašo napravo pa ločujemo t.i. lastne piškotke (tudi first party cookies), ki jih namestimo sami in piškotke, ki jih namestijo tretje osebe (tudi third party cookies).

 

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev in omogočajo pravilno delovanje in večjo varnost spletne strani. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je bolj učinkovito in prijetno. Poleg tega pa nam pomagajo razumeti delovanje spletne strani ter analizirati, kaj na strani dobro deluje in kje je še prostor za izboljšave.

 

K a t e r e   p i š k o t k e   u p o r a b l j a m o ?

  1. Nujni piškotki so tisti, brez katerih naša spletna stran ne deluje.

Nujni piškotki vas kot uporabnika naše spletne strani ne morejo identificirati in se naložijo zgolj za to, da vam omogočimo pravilno prikazovanje naše spletne strani.

Ti piškotki so vedno aktivni, vi pa jih lahko izključite z izbiro ustreznih nastavitev v brskalniku. Izbris nujnih piškotkov lahko povzroči omejeno delovanje naše spletne strani ali pa onemogoči nekatere funkcije spletne strani.

  1. Funkcionalni piškotki so piškotki, ki vam omogočajo, da si našo spletno stran prilagodite svojim željam in preferencam.

 

Funkcionalni piškotki vam tako omogočajo:

 • Shranjevanje vaših nastavitev piškotkov;
 • Omogočajo večjezičnost spletne strani in shranjevanje vaših jezikovnih nastavitev.

 

Funkcionalni piškotki bodo naloženi, v kolikor se boste z uporabo le teh strinjali. Te piškotke lahko vedno izklopite v okviru našega orodja za nastavitev piškotkov. Dodatno pa imate možnost piškotke izbrisati tudi v svojem brskalniku.

  1. Analitični piškotki so piškotki, ki nam povedo, kako uporabniki uporabljate našo spletno stran, kakšen je obisk naše spletne strani in katere vsebine so najpogosteje obiskane.

 

Analitični piškotki nam omogočajo izdelavo analiz, na podlagi katerih bolje razumemo delovanje naše spletne strani in jo lažje prilagodimo, za boljšo uporabniško izkušnjo.

 • Za izdelavo analiz uporabljamo analitično programsko opremo, ki nam omogoča analizo dejavnosti na naši spletni strani. Te piškotki omogočajo zbiranje agregiranih podatkov kot so (štetje obiskovalcev, podatki o brskalniku in napravi, s katere dostopate na spletno stran, podatki o geografski lokaciji, podatki o času in številu obiskov uporabnika).

 

Analitični piškotki se bodo naložili, v kolikor se boste z uporabo le teh strinjali. Te piškotke lahko vedno izklopite v okviru našega orodja za nastavitev piškotkov. Dodatno pa imate možnost piškotke izbrisati tudi v svojem brskalniku.

  1. Oglaševalski piškotki so piškotki, ki nam omogočijo, da naše oglase, prilagodimo vašim preferencam.

Te piškotki zbirajo:

 • Informacijo o vaši uporabi naše spletne strani,
 • Informacije o vaših interesih in preferenčnih oglasih za namen ponovnega ciljnega oglaševanja,
 • Podatke o vaši napravi (IP naslov, MAC naslov, informacija o napravi in brskalniku).

 

Na podlagi teh informacij se ustvari vaš uporabniški profil, s katerim vam lahko ponudimo bolj zanimive oglase, ki ustrezajo vašim navadam in interesom. Hkrati pa lahko z uporabo piškotkov preprečimo, da bi se oglasi, ki se vam prikazujejo neprestano ponavljali.  Prav tako nam ti piškotki pomagajo, da vam in vam podobnim uporabnikom ponudimo oglase na socialnih omrežjih.

Oglasni piškotki se bodo naložili v kolikor se boste z uporabo le teh strinjali. Te piškotke lahko vedno izklopite v okviru našega orodja za nastavitev piškotkov. Dodatno pa imate možnost piškotke izbrisati tudi v svojem brskalniku.

Točen seznam piškotkov in njihovo opredelitev, najdete na dnu tega dokumenta.

 

K a k o   l a h k o   u r e d i m   n a s t a v i t v e   p i š k o t k o v ?

  1. Z uporabo našega orodja

 

Nastavitve piškotkov lahko vedno uredite na naši spletni strani z uporabo orodja za ureditev nastavitve piškotkov, ki se nahaja na dnu spletne strani.

Nastavitve lahko kadarkoli spremenite, pri čemer kakršnekoli spremembe nastavitev, veljajo samo za prihodnjo rabo naše spletne strani in ne posega v vaše pretekle interakcije na spletni strani.

V kolikor ste na naši spletni strani prvič, lahko piškotke uredite piškotke v pojavnem oknu.

  1. V posamičnem brskalniku

 

Nastavitve piškotkov lahko uredite tudi v svojem brskalniku. Opozarjamo vas, da je v tem primeru potrebno urediti nastavitve piškotkov za vsak brskalnik, ki ga uporabljate. Prav tako je mogoče, da boste zaradi nadgradnje brskalnika ali drugih posodobitev morali ponovno nastaviti izbrane nastavitve piškotkov.

Za pomoč pri nastavitvah vam spodaj podajamo linke do navodil za nastavitev v posameznem brskalniku:

 

Dodatne informacije o tem kako urediti piškotke v posameznem brskalniku pa lahko poiščete tudi  v okviru nastavitev posameznega brskalnika.

K a k š n e   p r a v i c e   i m a t e   n a   v o l j o ?

Glede obdelave osebnih podatkov, ki jo izvajamo s piškotki, imate enake pravice kot pri generalni obdelavi osebnih podatkov. Vse pravice in način kako jih lahko izvajate, so opredeljeni v naši politiki zasebnosti.

 

Spremembe te politike

Pridržujemo si pravico, da lahko to politiko piškotkov kadarkoli spremenimo. Veljavna različica politike piškotkov vam je vedno na voljo na: https://www.obzorje.si/

K o n t a k t

Za kakršnakoli vprašanja glede te politike se lahko obrnete na nas na: info@obzorje.si

 

Povzetek piškotkov

V spodnji razpredelnici je povzetek vseh piškotkov na naši spletni strani, njihov namen, trajanje piškotka ter ali je piškotek lasten ali piškotek tretje osebe.

Ime piškotka Kategorija Trajanje Namen Izvor (lastni ali piškotek tretje osebe)
test_cookie nujni 15 minut Za ugotavljanje, ali uporabniki brskalnika podpirajo piškotke Google Doubleclick
Qtrans_front_language funkcionalni 1 leto Za shranjevanje jezikovnih nastavitev Obzorje
_gcl_au analitični 3 mesece Za shranjevanje in sledenje konverzijam, eksperimentiranje z učinkovitostjo oglaševanja na spletnih mestih Obzorje
1P_JAR oglaševalski 1 mesec Za prikazovanje oglasov ali ponovnega ciljanja Google Ads Optimization
IDE oglaševalski 1 leto

24 dni

Za shranjevanje informacij o tem, kako uporabnik uporablja spletno stran, da se mu prikažejo ustrezni oglasi in glede na profil uporabnika Google Doubleclick
CONSENT oglaševalski 16 let + Za zaznavanje ali je obiskovalec sprejel kategorijo oglaševanja v obvestilu/nastavitvah za piškotke Google Ads Optimization
NID oglaševalski 6 mesecev Za prikazovanje oglasov ali ponovnega ciljanja, shranjevanje uporabniških nastavitev Google Ads Optimization
_Secure-3PAPISID oglaševalski 1 leto Za oblikovanje profila interesov obiskovalcev spletnega mesta za prikazovanje ustreznih in prilagojenih oglasov prek ponovnega ciljanega oglaševanja Google
_Secure-3PSID oglaševalski 1 leto Za oblikovanje profila interesov obiskovalcev spletnega mesta za prikazovanje ustreznih in prilagojenih oglasov prek ponovnega ciljanega oglaševanja Google
_Secure-3PSIDCC oglaševalski 1 leto Za oblikovanje profila interesov obiskovalcev spletnega mesta za prikazovanje ustreznih in prilagojenih oglasov prek ponovnega ciljanega oglaševanja Google

 

 

Dostop do spletne strani podjetja OBZORJE d.o.o. in njegova uporaba sta urejena s splošnimi pogoji poslovanja. Z obiskom naše spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi strinjate. Pridržujemo si pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

Podjetje OBZORJE d.o.o. bo skušalo vzdrževati točnost in ažurnost vsebine na svoji spletni strani, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njeno celovitost, ažurnost in točnost ter za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe teh spletnih strani ali njihove vsebine. Enako velja za druge spletne strani, dostopne preko povezav na naši strani. Povezave do spletnih strani tretjih oseb vzpostavljate na lastno odgovornost, mi pa ne prevzemamo nobene odgovornosti za njih.

Politika zasebnosti je veljavna od 01. maja 2023.