Računovodstvo

Računovodstvo | Vodenje poslovnih knjig

Vodenje poslovnih knjig

Pri nas vodimo tako glavne kot pomožne poslovne knjige in sicer :

 • pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo RS,
 • evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v knjigo enostavnega knjigovodstva,
 • evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo,
 • evidentiranje poslovnih dogodkov v pomožne knjige
 • vodenje glavne in pomožne knjige
 • vodenje knjige enostavnega knjigovodstva
 • vodenje posebne evidence o neporavnanih in poravnanih terjatvah in obveznostih komitenta,
 • priprava in izdelava plačilnih nalogov v pisni oziroma elektronski obliki,
 • dnevna poročila o prilivih in odlivih iz poslovnih računov,
 • plačevanje obveznosti v imenu in za račun komitenta,
 • izdelava tedenskega,mesečnega,letnega plana denarnih tokov,
 • druge storitve po potrebi komitenta v zvezi z prilivi in odlivi denarnih sredstev.

kot tudi:

 • kontrola in evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence,
 • izdelava knjige prejetih računov,
 • izdelava knjige izdanih računov,
 • izdelava knjige uvozov,
 • vodenje drugih pomožnih knjig za potrebe davčne zakonodaje,
 • druge storitve iz davčnega področja po potrebi komitenta.